W naszym przedszkolu dziecko znajduje możliwości indywidualnego rozwoju, poznaje swoje prawa, myśli i działa ekologicznie, uczy się żyć i w czystym i zdrowym świecie, zdobywa wiedzę i doświadczenie informatyczne, rozwija aktywność twórczą.Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.

O naszym przedszkolu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Kraśniku

Szanowni Państwo,
w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Kraśniku.

Kto jest administratorem danych osobowych Państwa i dzieci

Administratorem danych osobowych państwa oraz dzieci jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kraśniku.
Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować:

Z kim możecie się Państwo kontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udzieli szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Z IOD można się skontaktować pisząc na adres: e-mail: przedszkole-nr3@wp.pl,

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Państwa i dzieci

Dane osobowe Państwa oraz dzieci przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kraśniku, a także promowania działań dydaktyczno-wychowawczych placówki, osiągnięć i umiejętności uczniów. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z zm.)) w celu realizacji obowiązku nałożonego na Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W odniesieniu do pozostałych podanych przez Państwa dobrowolnie danych osobowych (również tych, o których mowa w art. 9 RODO) podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 litera a RODO – czyli zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie.

Komu możemy udostępnić dane Państwa i dzieci

Dane osobowe Państwa i dzieci możemy udostępnić podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, organom władzy publicznej i podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, takim jak, m. in. MEiN, Urząd Miasta Kraśnik, Sąd Rodzinny, MOPS w Kraśniku. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty współpracujące z Administratorem oraz osoby działające na polecenie Administratora. Wytwory, wizerunek oraz imię i nazwisko dziecka mogą być publikowane na stronie internetowej placówki, organu prowadzącego, w prasie.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane Państwa i dzieci

Dane osobowe Państwa i dzieci będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów. Po upływie tego czasu dane zostaną trwale zniszczone lub zarchiwizowane w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – przez czas na jaki została udzielona lub do momentu jej wycofania.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypełnienie przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie ich wskazanie jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Jakie przysługują Państwu prawa

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

ZamknijTa strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.