W naszym przedszkolu dziecko znajduje możliwości indywidualnego rozwoju, poznaje swoje prawa, myśli i działa ekologicznie, uczy się żyć i w czystym i zdrowym świecie, zdobywa wiedzę i doświadczenie informatyczne, rozwija aktywność twórczą.Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.

O naszym przedszkolu

Deklaracja dostępności

Wstęp

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola: www.przedszkolenr3.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Balladyny 8
23-204 Kraśnik
tel.: 81 825 57 06, fax: 81 825 47 96
e-mail: przedszkole-nr3@wp.pl
e-mail: pm3@krasnik.eu

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Powodem są niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

Powody wyłączenia:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono: 2021-01-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: przedszkole-nr3@wp.pl

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 81 825 57 06.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

  1. Budynek przedszkola znajduje się przy osiedlowym chodniku. Aby wejść do budynku należy pokonać cztery stopnie. Dla osób niepełnosprawnych znajduje się podjazdu. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wejście, które w razie konieczności może być jako wyjście ewakuacyjne. Drzwi przedszkola otwierane są ręcznie.
  2. Budynek jest dwukondygnacyjny, by dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody. Budynek posiada korytarz w którym znajdują się schody prowadzące do piwnicy. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
  3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Bezpośrednio przy wejściu na teren przedszkola znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
  5. Nie ma zakazu wstępu do budynku z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

ZamknijTa strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.